Algemeen reglement

RECHTEN EN VERPLICHTINGEN DER LEDEN
 • Artikel 1. De leden zijn verplicht zich strikt te houden aan het ter plaatse geldende baanreglement en aan de schriftelijke of mondelinge aanwijzingen van de baanexploitant en/of Technische Commissie.
 • Artikel 2. De leden zijn verplicht adresveranderingen ten spoedigste aan de ledenadministratie op te geven.
 • Artikel 3.
  a. De leden hebben het recht bij alle bijeenkomsten (geen bestuurs-, kascommissie en T.C.-vergaderingen zijnde), wedstrijden en andere evenementen der vereniging aanwezig te zijn.
  b. De leden, die hebben voldaan aan hun financiële verplichtingen jegens de vereniging, hebben toegang tot de banen van het tennispark.
 • Artikel 4. De leden die op hun eigen verzoek worden aangemerkt als zgn. 'slapend lid', hebben geen toegang tot de banen van het tennispark.
 • Artikel 5. De leden zijn verplicht de contributie voor elk tennisjaar uiterlijk 1 maart van het verenigingsjaar te betalen.
 • Artikel 6. De seniorleden, m.u.v. de zgn. 'slapende leden', zijn verplicht volgens het bardienstrooster, dat in Het Kroosnet en op de website www.tvwestzaan.nl wordt gepubliceerd, mee te werken in de bar van de kantine.
 • Artikel 7.
  a. De leden die niet hebben voldaan aan één van de in de artikelen 5 en 6 genoemde verplichting zijn verplicht binnen 30 dagen een bedrag, zoals opgenomen in de Het Kroosnet van dat jaar te betalen aan de vereniging.
  b. De leden die niet hebben voldaan aan één van de in de artikelen 5, 6 en 7a genoemde verplichtingen en na te zijn aangemaand, kan de inning uitbesteed worden waarbij de daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van het lid zullen komen.
VERGADERINGEN
 • Artikel 8. De vergaderingen van het bestuur worden gehouden zo dikwijls als de voorzitter of tenminste drie bestuursleden dit wensen. De voorzitter heeft in deze vergaderingen de leiding en is bevoegd de spreektijd van alle leden bij ieder agendapunt te limiteren, alsmede de vergadering te schorsen of te verdagen.
 • Artikel 9. Een bestuursvergadering wordt bijeengeroepen door middel van verzending van een mondelinge uitnodiging of schriftelijke convocatie aan ieder bestuurslid, tenminste 14 dagen voor de datum der vergadering. Tot het bijeenroepen van een bestuursvergadering is de voorzitter bevoegd. Hij is daartoe verplicht op verzoek van tenminste drie bestuursleden. Indien aan dit verzoek binnen 14 dagen geen gevolg wordt gegeven en de bestuursvergadering niet binnen 28 dagen na indiening van het verzoek wordt gehouden, zijn de verzoekers zelf tot bijeenroeping bevoegd.
 • Artikel 10. Kandidaatstelling voor en door de algemene vergadering te verkiezen functionaris geschiedt door het bestuur en/of door vijf seniorleden of leden van verdienste. Kandidaatstelling door het bestuur geschiedt, nadat het bestuur zich heeft vergewist, dat de aan te stellen kandidaten een eventuele benoeming zullen aanvaarden. Kandidaatstelling door de leden geschiedt door middel van inlevering bij de secretaris van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring, vergezeld van een bereidverklaring van de gestelde kandidaat, uiterlijk 7 dagen voor de algemene vergadering.
 • Artikel 11. Een besluit van of benoeming door de algemene vergadering, niet rechtstreeks betrekking hebbende op een agendapunt der vergadering, is ongeldig, met inachtneming van artikel 16, leden 8 en 9 van de statuten. Een uitzondering op deze regel geldt, indien een zodanig besluit is opgenomen, of een zodanig benoemde is gekozen met minstens twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen - blanco stemmen daaronder niet begrepen- en naar aanleiding van een voorstel, dat naar het oordeel van het bestuur als urgent is te beschouwen, mits geen voorstel tot ontzetting, statutenwijziging of ontbinding der vereniging.
 • Artikel 12. De agenda der algemene vergadering bevat, behalve de uit de statuten of de voorgaande artikelen van dit reglement voortvloeiende punten, ieder voorstel, dat tenminste zeven dagen voor de verzending der convocaties door tenminste vijf leden schriftelijk bij de secretaris is ingediend, alsmede al hetgeen de tot bijeenroeping der vergadering bevoegden daarin wensen op te nemen.
 • Artikel 13. Alle op de agenda ener vergadering voorkomende punten worden in die vergadering aan de orde gesteld en behandeld. Bij ieder punt wordt tevens behandeld ieder mondeling door een lid staande de vergadering gedaan voorstel, hetwelk rechtstreeks met het aan de orde zijnde agendapunt samenhangt, mits in geval van een algemene ledenvergadering ondersteund door tenminste vier andere leden.
COMMISSIE
 • Artikel 14. De algemene vergadering kan één of meerdere commissies benoemen, met algemene of bijzondere opdrachten, welke zich niet mogen uitstrekken buiten de grenzen der bevoegdheden van de benoemde commissie. Deze commissie en de door het bestuur ingestelde commissies blijven te allen tijde verantwoordelijk tegenover de instantie die hen heeft benoemd. Bij of na de benoeming kunnen tevens de bevoegdheden en verplichtingen van iedere commissie worden geregeld of gewijzigd. De commissies - met uitzondering van de commissie als bedoeld in artikel 11, lid 4 van de statuten - kunnen te allen tijde door het bestuur worden ontbonden. Ook kunnen één of meer leden daarvan als zodanig door het bestuur worden ontslagen en al dan niet door anderen worden vervangen.
 • Artikel 15. De commissie, als bedoeld in artikel 11, lid 4 van de statuten, bestaande uit twee leden, wordt bij haar benoeming telkens geldend voor één jaar, aangevuld met een plaatsvervangend lid, dat bij ontstentenis van een van de commissieleden diens plaats zal innemen. Dit plaatsvervangend lid zal in het volgende verenigingsjaar bij voorkeur door de algemene vergadering worden benoemd tot lid van de commissie in de plaats van dat lid van de commissie, dat het langst in de commissie zitting gehad heeft.
 • Artikel 16. Door de algemene vergadering wordt, voor de duur van één jaar een Technische Commissie gekozen (hierna aangeduid als T.C.), bestaande uit een oneven aantal leden. Bestuursleden kunnen ook zitting hebben in de T.C.
 • Artikel 17. De werkzaamheden van de T.C. zullen bestaan uit:
  a. het beoordelen van nieuwe leden op hun speelsterkte;
  b. het bezorgen en verzorgen van het materiaal op en van de banen;
  c. het verzorgen van de aanwijzingen en het in praktijk brengen van de jaarlijks door de T.C. op te maken speelsterkte;
  d. het regelen/verzorgen van de competitie, toernooien en wedstrijden;
  e. het toelaten van introducés.
BESLUITVORMING
 • Artikel 18. Verlangt omtrent een aan de orde gesteld voorstel geen der stemgerechtigde leden stemming, dan wordt gerekend dat het voorstel is aangenomen. In het tegenovergestelde geval wordt tot stemming overgegaan. Indien meerdere personen voor een functie kandidaat gesteld zijn, wordt tot stemming overgegaan.
 • Artikel 19. Stemming over personen geschiedt door middel van gesloten briefjes. Ter bepaling van het resultaat der stemming blijven ongeldige en blanco stemmen buiten beschouwing. Een stem is ongeldig, indien op het stembriefje iets anders is aangegeven dan noodzakelijk is voor het uitbrengen van de stem. Indien een ingediend voorstel niet de vereiste meerderheid heeft verworven, is het niet aangenomen.
 • Artikel 20. In geval van verkiezing wordt over iedere benoeming apart gestemd. Door de algemene vergadering kan slechts worden gekozen een persoon, die is kandidaat gesteld op de wijze als bij de statuten en Huishoudelijk Reglement is geregeld. Besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen, tenzij bij statuten of Huishoudelijk Reglement anders is bepaald. Bij staking van de stemmen wordt een voorstel als verworpen beschouwd.
BESTUUR
 • Artikel 21. De op statutaire wijze tot verenigingsbestuurder benoemde is verplicht het bestuurslidmaatschap te aanvaarden. Hij kan echter te allen tijde als zodanig aftreden. Hij is bevoegd tot het bijwonen van alle bestuursvergaderingen, tot het daarin voeren van het woord en het daarin uitbrengen van zijn stem; ieder bestuurslid heeft één stem. Het stemrecht mag niet door middel van een gemachtigde worden uitgeoefend. Ieder jaar treden twee bestuursleden af volgens een op te maken rooster, waarbij de volgorde zoveel mogelijk wordt bepaald naar die van toetreding als zodanig. Ook treden jaarlijks af de in artikel 9, lid 10 van de statuten genoemde adviseurs. De aftredende functionarissen zijn terstond herkiesbaar. De verkiezingen van bestuursleden ter vervanging van de aftredende geschieden in de eerste algemene vergadering, waarin daartoe de mogelijkheid bestaat. Het bestuurslid, gekozen ter vervulling van een tussentijds ontstane vacature, treedt af op het tijdstip waarop het lid dat hij vervangt, volgens het rooster had moeten aftreden.
 • Artikel 22. In de eerste vergadering van het bestuur na de algemene vergadering wordt een vice-voorzitter gekozen. Deze neemt bij ontstentenis van de voorzitter diens werkzaamheden waar. Bij ontstentenis van de vice-voorzitter of van een ander bestuurslid worden diens werkzaamheden waargenomen door één of meer door het bestuur uit zijn midden gekozen leden. Blijvende ontstentenis van één of meer bestuursleden is niet van invloed op de bevoegdheden van het bestuur. In geval van blijvende ontstentenis van alle bestuursleden fungeren de aanwezige, laatstelijk reglementair afgetreden bestuursleden als tijdelijk bestuur.
 • Artikel 23. Schade aan de vereniging of één hare bezittingen toegebracht of mede veroorzaakt door een lid, kan door het bestuur geheel of ten dele op dat lid worden verhaald.
 • Artikel 24. Het bedrag als bedoeld in artikel 10, lid 2 onder sub h der statuten wordt gesteld op € 5.000,00.
VERPLICHTINGEN VAN HET BESTUUR
 • Artikel 25. Het bestuur is verplicht op overzichtelijke wijze een volledige administratie bij te houden van:
  a. namen/adressen van de in artikel 4 der statuten bedoelde personen;
  b. presentielijsten en notulen van alle algemene vergaderingen van het bestuur;
  c. de bezittingen en schulden van de vereniging. Kleine voorwerpen van geringe waarde, welker gebruik korter dan een jaar pleegt te duren, behoeven daarin niet te worden opgenomen. Van de onder a. bedoelde administratie moet een ieder lid, die daar om verzoekt, binnen één week inzage worden verstrekt.
AANMELDINGSFORMULIER
 • Artikel 26. Op het aanmeldingsformulier, als bedoeld in artikel 5, lid 1 van de statuten, dient vermeld te worden: naam, voornamen, woonplaats, adres, geboortejaar en -datum.
SLOTBEPALINGEN
 • Artikel 27. Alle leden ontvangen desgewenst van de secretaris één exemplaar van de statuten en van dit reglement, zulks tegen een door het bestuur vast te stellen vergoeding.
 • Artikel 28. Het bestuur heeft recht om passende maatregelen te nemen indien tijdens activiteiten van de vereniging in het clubgebouw door leden of bezoekers wordt gerookt.
 • Artikel 29. Het bestuur heeft het recht seniorleden vanaf 18 jaar, hierna te noemen lid, te verplichten tot het verrichten van kantinedienst. In geval een lid weigert de verlangde kantinedienst te verrichten, zulks ter beoordeling van het bestuur, is het bestuur gerechtigd het betrokken lid het lidmaatschap van de vereniging op te zeggen, overeenkomstig het daartoe bepaalde bij art. 6 lid 1 sub.c. van de Statuten. Het bestuur geeft van haar besluit aan het betrokken lid kennis bij aangetekend schrijven. Overeenkomstig het bepaalde bij art. 6 lid 6 van de Statuten staat het lid de mogelijkheid van beroep bij de algemene vergadering open, binnen één maand na ontvangst van bedoeld aangetekend schrijven. Verder staat in art. 6 lid 6 dat hangende het beroep het lid geschorst is.
 • Artikel 30. Aldus vastgesteld door de algemene vergadering op 24 april 1978, en herzien en vastgesteld door de algemene vergadering op (24 februari 2009).

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 75 635 4344

TV Westzaan

Zuideinde 150 a
1551 EM Westzaan

KVK-nummer

40617207